Regulacje prawne i licencja

UFX jest w pełni regulowanym pośrednikiem na rynku forex, obsługiwanym przez spółkę Reliantco Investments Limited. UFX posiada zezwolenie Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) o numerze 127/10 i podlega jej regulacjom.

W związku z tym, UFX przestrzega także rygorystycznych standardów MiFID II (dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych), przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpiecznych praktyk finansowych oraz norm odnoszących się do firm finansowych i inwestycyjnych, działających na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przestrzegamy rygorystycznych norm, przepisów i standardów, co zapewnia bezpieczeństwo inwestowania na rynku forex.

UFX prowadzi działalność w EOG i w związku z tym została zarejestrowana przez przedstawione poniżej instytucje regulacyjne.

Kraj Instytucja
Chorwacja Chorwacka Agencja Nadzoru Usług Finansowych – więcej informacji
Czechy Narodowy Bank Czeski (CNB) – więcej informacji
Dania Finanstilsynet – więcej informacji
Estonia Estoński Urząd Nadzoru Finansowego – więcej informacji
Finlandia Finanssivalvonta (Urząd Nadzoru Finansowego) (FIN-FSA) – więcej informacji
Francja Autorité des marchés financiers (AMF) – więcej informacji
Niemcy Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) – więcej informacji
Grecja Grecka Komisja ds. Rynków Kapitałowych (HCMC) – więcej informacji
Węgry Węgierski Urząd Nadzoru Finansowego (HFSA) – więcej informacji
Włochy Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa – więcej informacji
Łotwa Komisja ds. Rynków Finansowych i Kapitałowych (FKTK) – więcej informacji
Litwa Litewska Komisja Papierów Wartościowych (LSC) – więcej informacji
Luksemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – więcej informacji
Malta Maltański Urząd ds. Usług Finansowych (MFSA) – więcej informacji
Holandia Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) – więcej informacji
Norwegia Finanstilsynet (Norweski Urząd Nadzoru Finansowego) – więcej informacji
Polska Komisja Nadzoru Finansowego – więcej informacji
Portugalia Portugalska Komisja Papierów Wartościowych (CMVM) – więcej informacji
Rumunia CNVM – więcej informacji
Słowenia Agencja Rynku Papierów Wartościowych – więcej informacji
RPA Financial Services Board – więcej informacji
Hiszpania Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – więcej informacji
Szwecja Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego – więcej informacji
Wielka Brytania Financial Conduct Authority (FCA) – więcej informacji

 

LICENCJA CIF

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd przyznała spółce Reliantco Investments Limited licencję nr 127/10 na świadczenie następujących usług finansowych i powiązanych:

(a) Odbieranie i przesyłanie zleceń na instrumenty finansowe w imieniu Klienta.

(b) Realizowanie usług dewizowych, o ile są związane ze świadczeniem usługi inwestycyjnej zgodnie z punktem (a) niniejszej Umowy.

(c) Zabezpieczanie instrumentów finansowych i administrowanie nimi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i świadczenie usług pochodnych, takich jak zarządzanie gotówką/zabezpieczeniem.

(d) Prowadzanie badań inwestycyjnych oraz analiz finansowych lub formułowanie ogólnych zaleceń dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe.

W odniesieniu do następujących instrumentów finansowych:

  1. Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
  2. Instrumenty rynku pieniężnego.
  3. Zbywalne papiery wartościowe.
  4. Transakcje opcyjne, transakcje typu future, swap, umowy terminowe na stopę procentową oraz wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które mogą być rozliczane fizycznie lub w środkach pieniężnych.
  5. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub mogą być w nich rozliczane na wniosek jednej ze stron (inaczej niż w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu).
  6. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps oraz wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów, które mogą być rozliczane fizycznie, zakładając, że były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i/lub MTF.
  7. Finansowe kontrakty na różnice kursowe (CFD).
  8. Instrumenty finansowe dotyczące transferu ryzyka kredytowego.
  9. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps oraz wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do towarów, które mogą być rozliczane fizycznie, nieujęte w punkcie 6 i nieprzeznaczone do celów handlowych, o właściwościach innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając między innymi, czy są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe oraz czy podlegają wezwaniu do zapłaty w spekulacyjnej transakcji różnicowej.
  10. Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do zmiennych klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji gazów cieplarnianych lub stóp inflacji albo innych oficjalnych statystyk gospodarczych rozliczanych w środkach pieniężnych obligatoryjnie lub na wniosek jednej ze stron (inaczej niż w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań lub innego zdarzenia prowadzącego do rozwiązania kontraktu), jak również wszelkich innych kontraktów na instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, wskaźników i nie opisanych w tej części indeksów, o właściwościach innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając między innymi, czy są one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub MTF, czy są rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe oraz czy podlegają wezwaniu do zapłaty w spekulacyjnej transakcji różnicowej.

Informacje na temat firmy

ID firmy: HE270726

Nr VAT: 10270726F